Funkcje dat, godzin i czasu


Obliczanie dat przy użyciu formuł w programie Excel


Daty mają różne znaczenie dla użytkownika i dla programu Excel. Z punktu widzenia użytkownika data 2010-08-22 oznacza dzień, miesiąc i rok, natomiast dla programu Excel jest to liczba kolejna 40412.
Daty w programie Excel są przechowywane jako liczby kolejne.

Daty są przechowywane w programie Excel jako liczby kolejne. Liczba 1 oznacza 1 stycznia 1900. Jest to data, od której rozpoczyna się kalendarz programu Excel. Dla każdego kolejnego dnia liczba jest zwiększana o jeden. Na przykład data 2 stycznia 1900 jest przechowywana jako liczba 2.
Oznacza to, że wpisana przez użytkownika data 2010-08-22 jest zapisywana w programie Excel jako 40412 (40411 dni od 1 stycznia 1900).
Przechowywanie dat w postaci liczb kolejnych umożliwia wykonywanie na nich operacji arytmetycznych w programie Excel. Na przykład w celu ustalenia liczby dni między dwiema datami program Excel odejmuje jedną liczbę kolejną od drugiej.
Uwaga    W formułach programu Excel nie można używać dat wcześniejszych niż 1 stycznia 1900.

Funkcje dat

NETWORKDAYS Znajdowanie liczby pełnych dni roboczych między dwiema datami
WORKDAY Znajdowanie daty przypadającej po upływie określonej liczby dni roboczych od innej daty
DATA Znajdowanie daty przypadającej po upływie określonej liczby lat, miesięcy lub dni od innej daty
DZIŚ Znajdowanie bieżącej daty

Znajdowanie liczby dni między dwiema datami

Załóżmy, że bieżąca data to 9 czerwca 2010. Twój urlop zaczyna się 21 sierpnia 2010 i chcesz dowiedzieć się, ile dni zostało do urlopu. W celu przeprowadzenia obliczeń należy w pustej komórce wpisać prostą formułę:
=A3-A2
Pomiędzy tymi datami są 73 dni. Obie daty mogą zostać użyte w formule, ponieważ program Excel rozpoznaje format wartości w komórkach A2 oraz A3 i przechowuje je jako liczby kolejne. Program Excel odejmuje liczbę kolejną daty 2010-06-09 od liczby kolejnej daty 2010-08-21: 40411 minus 40338 = 73.
Znak równości (=) w programie Excel wskazuje, że wprowadzany tekst jest formułą. Operator znaku minus (-) nakazuje programowi Excel odjąć jedną wartość od drugiej. A3 i A2 to odwołania do komórek, które odwołują się do wartości w tych komórkach.
Po wpisaniu znaku równości (=) funkcja Autouzupełnianie formuł wyświetli listę nazw funkcji do wyboru, próbując odgadnąć zamiary użytkownika. W tej formule nie jest używana żadna funkcja, więc kontynuuj wpisywanie, ignorując funkcję Autouzupełnianie formuł.
Aby ustalić, skąd wziął się wynik formuły, można zaznaczyć komórkę zawierającą formułę i odczytać formułę wyświetloną na pasku formuły w górnej części arkusza. Można również kliknąć dwukrotnie komórkę, aby zobaczyć formułę w tej komórce.
Uwaga     Wynik formuły może zostać wyświetlony w formacie daty, ponieważ wartości w komórkach A2 i A3 mają format daty. W sesji ćwiczeń na końcu lekcji pokazano, jak szybko zmienić format wyniku, aby wynik był wyświetlany jako liczba.

Znajdowanie liczby dni roboczych między dwiema datami

Nie jest możliwe wyznaczenie liczby dni roboczych (od poniedziałku do piątku) między dwiema datami, odejmując po prostu jedną datę od drugiej. Do wykonania tej czynności jest wymagana wstępnie zdefiniowana formuła, nazywana funkcją NETWORKDAYS, która służy do wyznaczania liczby pełnych dni roboczych między dwiema datami.
Załóżmy ponownie, że bieżąca data to 9 czerwca 2010, a Twój urlop zaczyna się 21 sierpnia 2010. Jednak tym razem chcesz dowiedzieć się, ile dni roboczych zostało do urlopu. Należy wpisać formułę:
=NETWORKDAYS(A2;A3)
Do urlopu zostały 53 dni robocze. Wartości w komórkach A2 i A3 to argumenty — informacje o tym, co ma obliczać funkcja NETWORKDAYS. Nawias oddziela funkcję od argumentów. Argumenty w nawiasach są rozdzielone średnikiem.
Uwaga     Po wpisaniu znaku równości (=) i początkowych liter nazwy funkcji program Excel wyświetli listę funkcji. Aby program Excel wprowadził nazwę za użytkownika, należy wybrać z listy pozycję NETWORKDAYS. Następnie funkcja Autouzupełnianie formuł wyświetli nazwy argumentów funkcji. Wpisywanie formuły można zakończyć, korzystając z funkcji Autouzupełnianie formuł lub ignorując tę funkcję i samodzielnie kontynuując wpisywanie.

Znajdowanie daty przypadającej po upływie określonej liczby dni roboczych

Załóżmy, że trzeba znaleźć datę, na przykład termin płatności faktury lub datę zakończenia projektu, którą należy wyznaczyć przez odliczenie określonej liczby dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od pewnej daty (do przodu lub wstecz). Można to łatwo zrobić przy użyciu funkcji WORKDAY.
Załóżmy, że wyznaczono około 80 dni roboczych na ukończenie projektu, który rozpoczyna się 31 grudnia 2010. Aby znaleźć datę zakończenia projektu, należy najpierw wprowadzić te wartości w komórkach A2 i A3, jak pokazano na ilustracji. Następnie należy wprowadzić daty wszystkich dni wolnych, które najprawdopodobniej wpłyną na obliczenia (każdy dzień wolny w oddzielnej komórce). Następnie w pustej komórce należy wpisać formułę:
=WORKDAY(A2;A3;A4:A6)
Projekt musi zostać ukończony do 22 kwietnia 2011. Program Excel dodał 80 dni (komórka A3), automatycznie pomijając weekendy i dni wolne przypadające w tym okresie, wskazywane przez argument A4:A6 (dwukropek oznacza zakres komórek). Poszczególne argumenty są oddzielone średnikami. Nawias oddziela argumenty od funkcji.

Znajdowanie daty przypadającej po upływie określonej liczby miesięcy

Załóżmy, że wyznaczono około 25 miesięcy od daty 9 czerwca 2011 na ukończenie projektu. Należy znaleźć datę jego zakończenia. Można to zrobić przy użyciu funkcji DATA, która ma trzy argumenty: rok, miesiąc i dzień.
W tym przykładzie po wprowadzeniu w komórce B2 wartości 25 należy w komórce A4 wpisać następującą formułę:
=DATA(2011;6+B2;9)
2011 jest argumentem roku, 6 plus wartość z komórki B2 jest argumentem miesiąca, a 9 jest argumentem dnia. Argumenty są rozdzielone średnikami i ujęte w nawiasy.
Projekt zakończy się 9 lipca 2013. Ponieważ zamiast wartości w komórce (25) zostało wpisane odwołanie do komórki (B2), program Excel może automatycznie zaktualizować wynik w przypadku zmiany wartości. Jeśli na przykład okres zostanie skrócony z 25 do 23 miesięcy, można uzyskać skorygowaną datę (9 maja 2013) bez konieczności ponownego wpisywania formuły, zmieniając wartość w komórce B2 z 25 na 23.

Znajdowanie swojego obecnego wieku

Funkcja DZIŚ jest nietypowa. To jedna z niewielu funkcji programu Excel, które nie wymagają żadnych argumentów. Wymagany jest jednak nawias otwierający i zamykający: =DZIŚ()
Funkcja DZIŚ służy do wstawiania bieżącej daty, która jest aktualizowana przy każdym otwarciu lub przeliczeniu skoroszytu.
Za pomocą funkcji DZIŚ można wyznaczyć swój obecny wiek w dniach. Sposób wykonywania tych obliczeń przedstawiono w sesji ćwiczeń.